จำนวนผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด 265
รหัส
ผู้ลงทะเบียน
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
ประเภท
ลงทะเบียน
การชำระเงิน
NSFC0265
พงษ์สันติ์   สีจันทร์
ภาคปฐพี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0264
ไชยสิทธิ์   อเนกสัมพันธ์
มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0263
บัณฑิต   ตันศิริ
มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0262
นคร   สืบแสน
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0261
นคร   สืบแสน
สนง.พัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0260
พิพัฒน์   เพชรงาม
บริษัท อรุณอะโกร จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0259
จุไรพร   แก้วทิพย์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0258
วรางคณา   สงวนพงษ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0257
เบ็ญมาตร   รัศมีรณชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0256
วาสนา   วันดี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0255
จีรนุช   แสงปุก
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0254
ธนวิตต   ตียาพันธ์
คณะเกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0253
วราภรณ์   ชำนาญการ
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0252
วรัญญา   บุญยปรีดี
บริษัทปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0251
Mr. Khemkham   Hongphakdy
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0250
ธนาพันธุ์ุ   วังศานุตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0249
วิโรจน์   อิงคากุล
สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0248
สมปอง   นิลพันธ์
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน สำนักสำรวขและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0247
ขวัญชนก   ปฏิสนธิ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0246
สุพรรณี   สุวรรณประภา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0245
ประนอม   ยังคำมั่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0244
รัตญา   ยานะพันธุ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0243
อุษา   ศรีใส
สำนักงานพัฒนาที่ิดิน เขต 12
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0242
วลัยพร   แสนวงษ์
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0241
กันยารัตน์   บัวราษฎร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0240
ทิพวัลย์   ดวงพาเพ็ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0239
สุวรรณี    แลน้อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0238
ทิพย์วรรณ   สอาดเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0237
มนัสสายศรี   พงศ์จริน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0236
รัชรพี    พวงกนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0235
เจนจิรา   หม่องอ้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0234
ชนากานต์   พรมอุทัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0233
พนมวัน   บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0232
มยุรี   ปละอุด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0231
ธนา   สมบัติทัฬห
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0230
อุ่นเรือน    มหิงษาเดช
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0229
จุไรรัตน์   ฝอยถาวร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0228
รจเร   นพคุณวงศ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0227
ทัศนา   บุญประจำ
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0226
จำนาญ   โคตรภูเวียง
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0225
ปรีชา   พราหมณีย์
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0224
เศกสิน   ศรีใส
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0223
นงนุช   ศรีพุ่ม
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0222
พิสิฐ   เรืองผลวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0221
มานิตย์   ปาบุตร์
บ้านสวนพัฒนสรรค์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0220
เพ็ญนภา    จักรสมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0219
พิมล   อ่อนแก้ว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0218
เพ็ญศรี   ท่องวิถี
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0217
สายหยุด   เพ็ชรสุข
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0216
วิโรจน์   ปิ่นพรม
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0215
นิภาพร   ชูกิจ
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0214
พิพัฒน์   สุวัชรังกูร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0213
วิโรจน์   หิรัญยูปกรณ์
บ.อีคลิปส์ จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0212
อัญธิชา    พรมเมืองคุก
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0211
สุมาลี   กลางสุข
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0210
สุภณ   ไกยะสินธุ์
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0209
อนันชัย   กิตติศรันย์เลิศ
บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0208
สุรชัย   เสนาวัตร
บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0207
ณรงค์    ศรีเงิน
บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0206
รุ่งนิรันดร์    เรืองแสงนพรัตนา
บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0205
เธียรเวช   จีนาพันธุ์
บริษัท เวิลด์เฟอท จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0204
ขวัญใจ   ทองมาก
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0203
อวยชัย   บุญญานุพงศ์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0202
วรายุทธ   วงค์อิ่น
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0201
รติกร   แสงห้าว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0200
อัจฉราวดี   เครือภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0199
ศิริศักดิ์   รุ่งแสงสกุลเลิศ
โครงการพัฒนาพื้นที่แบผสมผสาน - ADRA THAILAND
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0198
เกรียงศักดิ์   กิติทรัพย์
โครงการพัฒนาพื้นที่แบผสมผสาน - ADRA THAILAND
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0197
ธีรภาพ   ยืนยงธรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่แบผสมผสาน - ADRA THAILAND
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0196
สิทธิ์   แดงประดับ
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0195
นภาพร   ปัญญาชัย
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0194
พรพรรณ   สุทธิแย้ม
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0193
ธนูชัย   กองแก้ว
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0192
อุไรวรรณ   ถายา
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0191
สืบพงศ์   ศรีพิสุทธิ์
บริษัท ไมโครไนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0190
อุดม   ศรีเพชรนัย
บริษัท ไมโครไนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0189
ไพรัช   พงษ์วิเชียร
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0188
พีรพัฒน์   พจน์สมพงษ์
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0187
วิชัย   มณีวงษ์
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0186
จิตตนันท์   ตามสมัคร
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0185
สมจิตต์   ก๋าติ๊บ
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0184
ยงยุทธ   โอสถสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0183
บุญร่วม   คิดค้า
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0182
มยุรี   อบสุข
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0181
เอกพงษ์   พรมเสน
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0180
ปกรณ์เกียรติ   วัชรโรจสกุล
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0179
พรากร   แก้วพิจิตร
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0178
ธนากร   โพธิ์ทอง
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0177
เรืองฤทธิ์   มหาวงศ์วรรณ
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0176
พงศกร   พลอ่อนสา
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0175
สาธร   นาคราช
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0174
เกษม   สีชมภู
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0173
เกษม   สีชมภู
บริษัท ปุ๋ยซูมิ-ไทย จำกัด
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0172
สุนี   ศรีสิงห์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สวพ 5
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0171
นวพรรณ    มนที
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0170
นพดล    ประยูรสุข
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0169
ปราโมทย์   แย้มคลี่
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0168
จารุวรรณ   เฮียงมะณี
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0167
สุกัญญา    แย้มประชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0166
สุกัญญา    แย้มประชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0165
วรรณิศา   พลัดบุญทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปฐพีวิทยา
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0164
สุมิตรา   ภู่วโรดม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปฐพีวิทยา
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0163
ศรีกาญจนา    คล้ายเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0162
พิชัย   สราญรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0161
โกศล   เคนทะ
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0160
นิลภัทร   คงพ่วง
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0159
ชัยนาม    ดิสถาพร
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0158
ชัยนาม    ดิสถาพร
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0157
ณัฐวุฒิ    จุลสงค์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0156
ไพรัช    พงษ์วิเชียร
ส่วนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0155
วิโรจน์    อิงคากุล
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0154
พันธุ์ทิพย์    ปานกลาง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0153
นุจรี   บุญแปลง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปฐพีวิทยา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0152
นารี   พันธุ์จินดาวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปฐพีวิทยา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0151
พรทิวา    กัญยวงศ์หา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปฐพีวิทยา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0150
ภัทรานิษฐ์   ช่วยสระน้อย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0149
อรรณพ    พุทธโส
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0148
ชััยนาม   ดิิสถาพร
กรมพััฒนาทีี่่่่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0147
ศรัญณุพงศ์    ชัยวัฒนกุล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0146
กมลาภา   วัฒนประพัฒน์
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0145
ตระกูล   นามโลมา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0144
ฆริกา    คันธา
สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0143
อดิศร   ใจชื้น
สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0142
กรรณิสา    สฤษฎ์ศิริ
สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0141
เรืองรอง   มอยสุรินทร์
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0140
อุทิศ   เตจ๊ะใจ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0139
Pongmanee   Thongbai
School of Science, Mae Fah Luang University
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0138
อรุณี   ยูวะนิยม
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0137
วุฒิชัย   จันทรสมบัติ
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0136
นิสา   มีแสง
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0135
อรุณี   ยูวะนิยม
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0134
พนิดา   ปรีเปรมโมทย์
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0133
นวลจันทร์    ภาสดา
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0132
จันจิรา   แสงสีเหลือง
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0131
ประวีณา   บุญโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0130
สุพัตรา   เพียแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0129
นงลักษณ์   บูรณะพงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0128
usa   srisai
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0127
สมพงษ์   พิเชฐบวรกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0126
ณัฐวุฒิ   จุลสงค์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0125
วาสนา   วิรุญรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0124
อภิชาติ   จินดานิล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0123
วรพจน์   เฉลิมกลิ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0122
รติกร   ณ ลำปาง
กรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0121
โศรยา   เส็งชื่น
สาชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0120
สุทธินันต์   คำนา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0119
wapakorn   Siriwong
Naresuan University
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0118
สุรศักดิ์   จันทร์โสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0117
Tsheten    Dorji
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0116
พรทิพย์    โพนตุแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0115
บุญส่ง   ไกรศรพรสรร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0114
สุรศักดิ์   สำเร็จผล
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0113
พัชรี    แสนจันทร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0112
ศศิวัฒน์   ติตะปัญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0111
สุนทร   คำยอง
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0110
ตฤณ   เสรเมธากุล
ภาควิชาพืขศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0109
ธารารัตน์   ตุราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0108
เจริญ   สิงห์ลอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0107
ปรัชวนี    พิบำรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0106
วาสนา    ยอดปรางค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0105
พฤกษา   หล้าวงษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0104
ชฎาพร    อุปนันท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0103
วรรณวิภา   แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0102
จิตลดา    โชคอำนวย
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0101
ปวีณ์สุดา    รามนัฏ
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0100
ขนิษฐา   เสถียรพีระกุล
หลักสูตรปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0099
ชลาทร   ศรีตุลานนท์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0098
ฌาน   สมภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0097
Issariyaporn   Damrongrak
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0096
ปิยะนันท์   วิวัฒน์วิทยา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0095
อรชุมา   จงเจือกลาง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0094
นันทวุฒิ   จำปางาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0093
ฉัตรชัย   ลวงสวาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0092
พรไพรินทร์   รุ่งเจริญทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0091
รัชนีพร    สุทธิภาศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0090
Myint Myint    Khaing
หลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0089
Theint Theint    Aung
หลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0088
Ei Ei    Cho
หลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0087
ต่อตระกูล   เหมียดนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0086
กรวิกา   บุญมาวรรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0085
นวพรรณ   มนที
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0084
ปาริชาติ   พรมโชติ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0083
สุนิษา    นนทธิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0082
อมรรัตน์   ซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0081
รัตนา    ทวีศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0080
สุลีรัก    อารักษณ์ธรรม
มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0079
อานัฐ   ตันโช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0078
สมศักดิ์   มณีพงศ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0077
ดาริกา    ลาสุดตา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0076
นิจพร   ณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0075
กนิษฐา   เอื้องสวัสดิ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0074
อาภากร   หล่องทองหลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0073
ทวีทรัพย์    ไชยรักษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0072
กัญชลิกา   รัตนเชิดฉาย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0071
ณัฐนันท์   อินนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0070
Nguyen Ngoc   Son Hai
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0069
ศุภธิดา    อ่ำทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0068
วราภรณ์   ภูมิ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0067
นุจรีย์   พรมโสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0066
กรวิทย์ Korawit    ไชยสุ Chaisu
National Pingtung University of Science and Technology
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0065
สุชาดา   สานุสันต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0064
อดิศักดิ์   เป็งปิง
ธุรกิจส่วนตัว
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0063
ขนิษฐา    สุทธิบริบาล
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0062
จักรพันธ์   อินทจักร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0061
Khamko    Thammavong
เกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0060
ณัฏฐิณี   ภัทรกุล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0059
กิ่งกานท์   พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0058
วาสนา    นิยมไทย
-
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0057
สายใจ   สุชาติกูล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0056
ทองใส    จำนงการ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0055
สิรินภา   ช่วงโอภาส
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0054
ปราโมทย์   ทิมขำ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0053
สมพร    ดำยศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0052
สุนีย์รัตน์    โลหะโชติ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0051
ศรัญณุพงศ์   ชัยวัฒนกุล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0050
ฟ้าไพลิน   ไชยวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0049
สิทธิชัย    ลอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0048
ภาสกร   จำปานิล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0047
บังอร   อุบล
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0046
วิทยา    ตรีโลเกศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0045
ฝอยฝา   ชุติดำรง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0044
บัญชา   จำปาบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0043
ธนพร   ยาวิชัย
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0042
วิภา   หอมหวล
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0041
ธวัชชัย    ลิ้มพานิชภักดี
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0040
ธารีรัตน์    ชื่นชมแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0039
ณัฐพร   จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0038
แสงเดือน   อินชนบท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0037
ชินกฤต   สุวรรณคีรี
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0036
วีณา   นิลวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0035
สาโรจน์   วัฒนสุขสกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0034
สมชาย   นองเนือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0033
อำไพ   พรลีแสงสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0032
พักตร์เพ็ญ   ภูมิพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0031
ธนากร   ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0030
วรรณา   มังกิตะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0029
ดาราวรรณ   นามไพร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0028
วัลลีย์   อาศัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0027
อัจฉรา    เพ็งหนู
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0026
นิกร   จรชื่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0025
เกวลิน   ศรีจันทร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0024
นาตยา    กาฬภักดี
บริษัทไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0023
จารุวัฒน์   ช่วยชู
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0022
ดร.สุภาวดี   แก้วระหัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0021
มะลิมาศ   แสงแก้ว
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0020
ทิพยา   ไกรทอง
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0019
วัลยา   แซ่เตียว
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0018
ศุภศักดิ์   หนูมาก
ภาควิชาธรณีศาตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0017
ขนบพร    พงศ์พรหม
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0016
วารุณี   อติศักดิ์กุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0015
สิทธิชัย   บุญมณี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0014
ณัฐพงศ์   ศรีสมบัติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสฃขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0013
จำเป็น    อ่อนทอง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0012
จักรกฤษณ์    พูนภักดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0011
ทัศนีย์   แก้วมรกฏ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0010
  
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0009
ศุภชัย    อำคา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0008
นพดล   ทับทิมทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0007
สุรีย์วัลย์   เมฆกมล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0006
สันทัด    โรจนสุนทร
มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0005
อรรถศิษฐ์   วงศ์มณีโรจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
NSFC0004
จักรพงษ์    ไชยวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0003
ปฏิภาณ   สุทธิกุลบุตร
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0002
จีราภรณ์    อินทสาร
Maejo University
ร่วมประชุม
อยู่ระหว่างตรวจสอบการชำระเงิน
NSFC0001
อุทัยวรรณ    ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ร่วมประชุม
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว